Informacije javnega značaja

Dne 17. 4. 2014 je pričela veljati novela Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C, Ur. l. RS št. 23/14), ki je razširila krog zavezancev na gospodarske družbe in druge pravne osebe pod prevladujočim vplivom države, občin ali drugih oseb javnega prava. Na podlagi omenjenih sprememb je Slovenska tiskovna agencija d.o.o., Ljubljana (v nadaljevanju: STA d.o.o.) zavezanka po ZDIJZ).

ZDIJZ v 4. a členu določa, da je v primeru poslovnih subjektov pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava informacija javnega značaja informacija iz sklenjenega pravnega posla, ki se nanaša na pridobivanje, razpolaganje ali upravljanje s stvarnim premoženjem poslovnega subjekta ali izdatke poslovnega subjekta in informacija o vrsti zastopnika oziroma članstvu v poslovodnem organu, organu upravljanja ali organu nadzora, informacija o višini dogovorjenega ali izplačanega prejemka ali bonitete člana poslovodnega organa, organa upravljanja, drugega zastopnika poslovnega subjekta, člana nadzornega organa in informacija v zvezi z zaposlitvijo ali imenovanjem navedenih oseb, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogojev in meril za zaposlitev ali imenovanje.

Besedilo zakona je dostopno tukaj.

Postopek pridobitve informacije

ZDIJZ določa postopek pridobitve informacije.

Prosilec lahko zahteva dostop do informacij javnega značaja ali njihovo ponovno uporabo s pisno zahtevo ali pa z neformalno – ustno zahtevo. Pravno varstvo ima le prosilec, ki je podal pisno zahtevo.

Zahteva mora vsebovati:

V zahtevi za ponovno uporabo informacij javnega značaja mora prosilec opredeliti:

Obrazec: Zahteva za dostop do informacij javnega značaja

O zahtevi mora STA d.o.o. odločiti v roku 20 delovnih dni, sicer se šteje, da je bil dostop zavrnjen. Če zahtevi ugodi, prosilcu posreduje zahtevano informacijo, v nasprotnem primeru pa prosilca s pisnim odgovorom obvesti o razlogih, zaradi katerih zahtevanih informacij ne more posredovati.

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojnih za posredovanje informacij

Marjana Polajnar, Vodja nabave in splošne službe, Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, tel. 01 / 24 10 119, elektronska pošta: marjana.polajnar sta si ali ijz sta si.

Opis fizičnega dostopa

Fizičen dostop je možen po predhodnem dogovoru na sedežu STA d.o.o. Ljubljana.

Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami

Informacije javnega značaja so dostopne tudi samo v tekstovni obliki.

Opis delnega dostopa

Če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 5.a ali 6. člena tega zakona in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino oziroma mu omogoči ponovno uporabo preostalega dela dokumenta.

Stroški

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije se zaračunajo materialni stroški.

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16)

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
 2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
 3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
 4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
 5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
 6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
 7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
 8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
 9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
 11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
 12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV).

Letna poročila STA

Vprašanja medijev

Vprašanja lahko pošljete na tajnistvo sta si ali telefonsko na številki 01 241 01 22.

Kontakt za vprašanja medijev je tajnica direktorja.

Objava informacij javnega značaja na podlagi 12. odstavka 10. a člena ZDIJZ

Objava informacij javnega značaja na podlagi 11. odstavka 10. a člena ZDIJZ