Informacije javnega značaja

Prejemki direktorja in nadzornega sveta STA d.o.o.

Prejemke direktorja ureja Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD).

Igor Kadunc, direktor, je s 1. 1. 2022 nastopil redni pet letni mandat, prejema osnovno plačilo, ki se določi v višini povprečne bruto plače izplačane v družbi v preteklem poslovnem letu, pomnožene z mnogokratnikom 2,5 (glede na velikost družbe), v višini 6.002,42 EUR bruto. Dogovorjena višina odpravnine znaša trikratnik povprečne mesečne plače, ki jo je prejemal, ko je opravljal funkcijo direktorja družbe.

Vsi dodatki (za delovno dobo, nočno delo, dodatek za nadurno delo, dodatek za delo v nedeljo, za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu) so v obeh primerih že vključeni v osnovno plačilo.

Podatki o bruto prejemkih (vključujoč povračila stroškov) direktorja STA d.o.o. v obdobju od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 so sledeči:

Direktor Igor Kadunc Bruto prejemki 78.301,74 EUR
Povračilo stroškov 3.159,72 EUR

Dogovorjena višina prejemkov članov nadzornega sveta STA d.o.o.

Vlada RS je 19. 4. 2012 sprejela Uredbo o sejninah in povračilih stroškov predsedniku in članom NS STA. S tem dokumentom je ministrstvo za finance to vprašanje uredilo za STA posebej; ločeno od nadzornih organov drugih družb v lasti države. NS STA je Uredbo začel uporabljati od maja 2012 naprej, in sicer neposredno - takoj po njeni uveljavitvi. S tem je NS STA prenehal uporabljati Pravilnik o sejninah in povračilu drugih stroškov članom NS STA in zaradi vladne Uredbe ustrezno spremenil Poslovnik NS STA. Redna sejnina za člane je od 1.1. 2015 200 EUR bruto, za predsednika pa 260 EUR bruto. Uredba Vlade R Slovenije določa tudi višino sejnine za korespondenčne seje (v višini 80 odstotkov redne sejnine za vsako udeležbo na seji) in pravice do povračila stroškov v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu. Povračilo stroškov članom NS STA ureja III. poglavje Uredbe.

I. člani, imenovani v Državnem zboru RS s štiriletnim mandatom so do 11. 12. 2023:

 1. Mladen Terčelj, predsednik nadzornega sveta
  • član, imenovan v DZ RS kot strokovnjak za informatiko,
  • univerzitetni organizator dela, do upokojitve delal kot pooblaščenec za varovanje informacij in varstvo osebnih podatkov in je preizkušeni revizor za področje informacijske tehnologije. Je član Slovenskega inštituta za revizijo in vodilni presojevalec sistema vodenja varovanja informacij pri Slovenskem institutu za kakovost in meroslovje.
 2. mag. Aleksander Igličar, član in namestnik predsednika nadzornega sveta
  • član, imenovan v DZ RS kot ekonomsko-finančni strokovnjak,
  • končal magistrski študij Poslovna politika in organizacija, zaposlen na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani kot višji predavatelj na Katedri za računovodstvo in revizijo.
 3. Jure Brankovič, član nadzornega sveta
  • član, imenovan v DZ RS kot strokovnjak za medije,
  • univerzitetni diplomirani zgodovinar in novinar, zaposlen kot vodja službe za odnose z javnostmi UKC Ljubljana.
 4. Radovan Cerjak, član nadzornega sveta (od 29. 9. 2020)
  • član, imenovan v DZ RS kot pravni strokovnjak,
  • univerzitetni diplomirani pravnik, zaposlen pri Radovan Cerjak - odvetnik.

II. član, izvoljen s strani Sveta delavcev STA kot predstavnik delavcev:

 1. Gregor Mlakar
  • član, imenovan s strani Sveta delavcev STA (od 3. 5. 2021),
  • univerzitetni diplomirani politolog,
  • zaposlen kot novinar na STA.

Podatki o neto izplačanih prejemkih članov nadzornega sveta v obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 so:

Nadzornik Obdobje Prejemki (neto)
Brankovič Jure 01.01.-31.12.2023 973,48
Cerjak Radovan 01.01.-31.12.2023 1.433,35
Igličar Aleksander 01.01.-31.12.2023 1.275,18
Mlakar Gregor 01.01.-31.12.2023 1.929,40
Terčelj Mladen 01.01.-31.12.2023 1.716,00
SKUPAJ 7.327,41