Informacije javnega značaja

Prejemki direktorja in nadzornega sveta STA d.o.o.

Prejemke direktorja ureja Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD).

Direktor Bojan Veselinovič: osnovno plačilo, ki se določi v višini povprečne bruto plače izplačane v družbi v preteklem poslovnem letu, pomnožene z mnogokratnikom 2,83 (glede na velikost družbe), je 6.091,60 EUR bruto. Vsi dodatki (za delovno dobo, nočno delo, dodatek za nadurno delo, dodatek za delo v nedeljo, za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu) so že vključeni v osnovno plačilo.

Dogovorjena višina odpravnine znaša šestkratnik povprečne mesečne plače, ki jo je prejemal, ko je opravljal funkcijo direktorja družbe.

Podatki o prejemkih direktorja STA d.o.o. v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 so dostopni tukaj.

Neto prejemki direktorja od 1.1.2018 do 31.12.2018 znašajo 44.380,67 evrov.

Dogovorjena višina prejemkov članov nadzornega sveta STA d.o.o.

Vlada RS je 19. 4. 2012 sprejela Uredbo o sejninah in povračilih stroškov predsedniku in članom NS STA. S tem dokumentom je ministrstvo za finance to vprašanje uredilo za STA posebej; ločeno od nadzornih organov drugih družb v lasti države. NS STA je Uredbo začel uporabljati od maja 2012 naprej, in sicer neposredno - takoj po njeni uveljavitvi. S tem je NS STA prenehal uporabljati Pravilnik o sejninah in povračilu drugih stroškov članom NS STA in zaradi vladne Uredbe ustrezno spremenil Poslovnik NS STA. Redna sejnina za člane je od 1.1. 2015 200 EUR bruto, za predsednika pa 260 EUR bruto. Uredba Vlade R Slovenije določa tudi višino sejnine za korespondenčne seje (v višini 80 odstotkov redne sejnine za vsako udeležbo na seji) in pravice do povračila stroškov v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu. Povračilo stroškov članom NS STA ureja III. poglavje Uredbe.

I. člani, imenovani v Državnem zboru RS s štiriletnim mandatom so od 10. 12. 2015:

 1. dr. Marko Hočevar, predsednik nadzornega sveta
  • član, imenovan v DZ RS kot ekonomsko-finančni strokovnjak,
  • zaposlen na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani kot redni profesor za področje financ oziroma področja računovodstva in revizije.
 2. Mladen Terčelj, član in namestnik predsednika nadzornega sveta
  • član, imenovan v DZ RS kot strokovnjak za informatiko,
  • univerzitetni organizator dela, do upokojitve delal kot pooblaščenec za varovanje informacij varstva osebnih podatkov in interni revizor za področje informacijske tehnologije. Je član Slovenskega inštituta za revizijo in vodilni presojevalec sistema vodenja varovanja informacij pri Slovenskem institutu za kakovost.
 3. Marinka Šlibar Vende, članica nadzornega sveta
  • članica, imenovana v DZ RS kot pravna strokovnjakinja,
  • univerzitetna diplomirana pravnica, zaposlena na AJPES z izkušnjami na različnih pravnih področjih, od nepremičninskega prava, gospodarskega prava, delovnega prava in civilnega prava.
 4. Lidija Pavlovčič, članica nadzornega sveta
  • članica, imenovana v DZ RS kot strokovnjakinja za medije,
  • diplomirana sociologinja, zaposlena v časopisni hiši Delo kot komentatorka in novinarka v redakciji znanosti.

II. član, izvoljen s strani Sveta delavcev STA kot predstavnik delavcev:

 1. Aljoša Rehar
  • član, imenovan s strani Sveta delavcev STA,
  • zaposlen kot novinar na STA.

Podatki o neto izplačanih prejemkih članov nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 so:

Nadzornik Obdobje Neto prejemki
dr. Marko Hočevar 01.01.-31.12.2018 1.144,06
Lidija Pavlovčič 01.01.-31.12.2018 878,34
Marinka Šlibar Vende 01.01.-31.12.2018 1.001,27
Mladen Terčelj 01.01.-31.12.2018 872,76
Aljoša Rehar 01.01.-31.12.2018 872,76
SKUPAJ 4.769,19

Kumulativni podatki o prejemkih članov NS STA za leto 2018 so dostopni tukaj.