Informacije javnega značaja

Prejemki direktorja in nadzornega sveta STA d.o.o.

Prejemke direktorja ureja Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD).

Direktor Bojan Veselinovič: osnovno plačilo, ki se določi v višini povprečne bruto plače izplačane v družbi v preteklem poslovnem letu, pomnožene z mnogokratnikom 2,83 (glede na velikost družbe), je 6.091,60 EUR bruto. Vsi dodatki (za delovno dobo, nočno delo, dodatek za nadurno delo, dodatek za delo v nedeljo, za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu) so že vključeni v osnovno plačilo.

Dogovorjena višina odpravnine znaša šestkratnik povprečne mesečne plače, ki jo je prejemal, ko je opravljal funkcijo direktorja družbe.

Podatki o bruto bruto prejemkih (vključujoč povračila stroškov) direktorja STA d.o.o. v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 so dostopni tukaj.

Dogovorjena višina prejemkov članov nadzornega sveta STA d.o.o.

Vlada RS je 19. 4. 2012 sprejela Uredbo o sejninah in povračilih stroškov predsedniku in članom NS STA. S tem dokumentom je ministrstvo za finance to vprašanje uredilo za STA posebej; ločeno od nadzornih organov drugih družb v lasti države. NS STA je Uredbo začel uporabljati od maja 2012 naprej, in sicer neposredno - takoj po njeni uveljavitvi. S tem je NS STA prenehal uporabljati Pravilnik o sejninah in povračilu drugih stroškov članom NS STA in zaradi vladne Uredbe ustrezno spremenil Poslovnik NS STA. Redna sejnina za člane je od 1.1. 2015 200 EUR bruto, za predsednika pa 260 EUR bruto. Uredba Vlade R Slovenije določa tudi višino sejnine za korespondenčne seje (v višini 80 odstotkov redne sejnine za vsako udeležbo na seji) in pravice do povračila stroškov v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu. Povračilo stroškov članom NS STA ureja III. poglavje Uredbe.

I. člani, imenovani v Državnem zboru RS s štiriletnim mandatom so do 11. 12. 2023:

 1. Mladen Terčelj, predsednik nadzornega sveta
  • član, imenovan v DZ RS kot strokovnjak za informatiko,
  • univerzitetni organizator dela, do upokojitve delal kot pooblaščenec za varovanje informacij in varstvo osebnih podatkov in je preizkušeni revizor za področje informacijske tehnologije. Je član Slovenskega inštituta za revizijo in vodilni presojevalec sistema vodenja varovanja informacij pri Slovenskem institutu za kakovost in meroslovje.
 2. mag. Aleksander Igličar, član in namestnik predsednika nadzornega sveta
  • član, imenovan v DZ RS kot ekonomsko-finančni strokovnjak,
  • končal magistrski študij Poslovna politika in organizacija, zaposlen na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani kot višji predavatelj na Katedri za računovodstvo in revizijo.
 3. Jure Brankovič, član nadzornega sveta
  • član, imenovan v DZ RS kot strokovnjak za medije,
  • univerzitetni diplomirani zgodovinar in novinar, zaposlen kot vodja službe za odnose z javnostmi UKC Ljubljana.
 4. Radovan Cerjak, član nadzornega sveta (od 29. 9. 2020)
  • član, imenovan v DZ RS kot pravni strokovnjak,
  • univerzitetni diplomirani pravnik, zaposlen pri Radovan Cerjak - odvetnik.

II. član, izvoljen s strani Sveta delavcev STA kot predstavnik delavcev:

 1. Gregor Mlakar
  • član, imenovan s strani Sveta delavcev STA (od 3. 5. 2021),
  • univerzitetni diplomirani politolog,
  • zaposlen kot novinar na STA.
 2. Jernej Šmajdek (do 3. 5. 2021)
  • član, imenovan s strani Sveta delavcev STA,
  • univerzitetni diplomirani politolog, smer mednarodni odnosi,
  • zaposlen kot novinar na STA.

Prejšnjemu NS je štiriletni mandat trajal od 10.12. 2015 do 10. 12. 2019:

 1. dr. Marko Hočevar, predsednik nadzornega sveta
  • član, imenovan v DZ RS kot ekonomsko-finančni strokovnjak,
  • zaposlen na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani kot redni profesor za področje financ oziroma področja računovodstva in revizije.
 2. Mladen Terčelj, član in namestnik predsednika nadzornega sveta
  • član, imenovan v DZ RS kot strokovnjak za informatiko,
  • univerzitetni organizator dela, do upokojitve delal kot pooblaščenec za varovanje informacij in varstvo osebnih podatkov in je preizkušeni revizor za področje informacijske tehnologije. Je član Slovenskega inštituta za revizijo in vodilni presojevalec sistema vodenja varovanja informacij pri Slovenskem institutu za kakovost in meroslovje.
 3. Marinka Šlibar Vende, članica nadzornega sveta
  • članica, imenovana v DZ RS kot pravna strokovnjakinja,
  • univerzitetna diplomirana pravnica, zaposlena na AJPES-u z izkušnjami na različnih pravnih področjih, od nepremičninskega prava, gospodarskega prava, delovnega prava in civilnega prava. Iz sodnega registra je bila izpisana 26. 11. 2019, in sicer po podani odstopni izjavi pred iztekom mandata.
 4. Lidija Pavlovčič, članica nadzornega sveta
  • članica, imenovana v DZ RS kot strokovnjakinja za medije,
  • diplomirana sociologinja, zaposlena kot vodja Službe za korporativno komuniciranje skupine Holding Slovenske elektrarne - HSE d.o.o.

II. član, izvoljen s strani Sveta delavcev STA kot predstavnik delavcev:

 1. Aljoša Rehar
  • član, imenovan s strani Sveta delavcev STA,
  • univerzitetni diplomirani sociolog kulture in novinar,
  • zaposlen kot novinar na STA.

Podatki o neto izplačanih prejemkih članov nadzornega sveta v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 so:

Nadzornik Obdobje Prejemki (neto)
Brankovič Jure 01.01.-31.12.2020 995,34
Igličar Aleksander 01.01.-31.12.2020 1.183,49
Šmajdek Jernej 01.01.-31.12.2020 1.134,58
Terčelj Mladen 01.01.-31.12.2020 1.474,94
Cerjak Radovan 06.10.-31.12.2020 456,35
SKUPAJ 5.244,70

Kumulativni podatki o prejemkih članov NS STA za leto 2020 so dostopni tukaj.