Informacije javnega značaja

Dne 17. 4. 2014 je pričela veljati novela Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C, Ur. l. RS št. 23/14), ki je razširila krog zavezancev na gospodarske družbe in druge pravne osebe pod prevladujočim vplivom države, občin ali drugih oseb javnega prava. Na podlagi omenjenih sprememb je Slovenska tiskovna agencija d.o.o., Ljubljana (v nadaljevanju: STA d.o.o.) zavezanka po ZDIJZ).

ZDIJZ v 4. a členu določa, da je v primeru poslovnih subjektov pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava informacija javnega značaja informacija iz sklenjenega pravnega posla, ki se nanaša na pridobivanje, razpolaganje ali upravljanje s stvarnim premoženjem poslovnega subjekta ali izdatke poslovnega subjekta in informacija o vrsti zastopnika oziroma članstvu v poslovodnem organu, organu upravljanja ali organu nadzora, informacija o višini dogovorjenega ali izplačanega prejemka ali bonitete člana poslovodnega organa, organa upravljanja, drugega zastopnika poslovnega subjekta, člana nadzornega organa in informacija v zvezi z zaposlitvijo ali imenovanjem navedenih oseb, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogojev in meril za zaposlitev ali imenovanje.

Besedilo zakona je dostopno tukaj.

Postopek pridobitve informacije

ZDIJZ določa postopek pridobitve informacije.

Prosilec lahko zahteva dostop do informacij javnega značaja ali njihovo ponovno uporabo s pisno zahtevo ali pa z neformalno – ustno zahtevo. Pravno varstvo ima le prosilec, ki je podal pisno zahtevo.

Zahteva mora vsebovati:

V zahtevi za ponovno uporabo informacij javnega značaja mora prosilec opredeliti:

O zahtevi mora STA d.o.o. odločiti v roku 20 delovnih dni, sicer se šteje, da je bil dostop zavrnjen. Če zahtevi ugodi, prosilcu posreduje zahtevano informacijo, v nasprotnem primeru pa prosilca s pisnim odgovorom obvesti o razlogih, zaradi katerih zahtevanih informacij ne more posredovati.

Stroški

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije se zaračunajo materialni stroški.

Oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja je Marjana Polajnar.

Prosimo vas, da nam pisne zahteve za dostop do informacij javnega značaja pošljete na elektronski naslov ijz sta si ali po pošti na naslov STA d.o.o., Tivolska 48, 1000 Ljubljana s pripisom “Zahteva za dostop do informacij javnega značaja”.

Vprašanja medijev

Vprašanja lahko pošljete na tajnistvo sta si ali telefonsko na številki 01 241 01 22.

Kontakt za vprašanja medijev je tajnica direktorja.

Objava informacij javnega značaja na podlagi 12. odstavka 10. a člena ZDIJZ

Objava informacij javnega značaja na podlagi 11. odstavka 10. a člena ZDIJZ